Licencias de actividad y proyectos ict

Llicència activitat Barcelona

 

Què és una llicència d’activitat  Barcelona ?.

Una llicència d’activitat és el permís necessari per obrir un local i poder exercir una activitat. També es diu llicència municipal d’activitat, llicència d’obertura o comunicació prèvia.

Barcelona disposa de la seva pròpia ordenança municipal, -Ordenança Municipal d’Activitats i de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental- (OMAIIAA) per obtenir la llicència d’obertura. Cada negoci està classificat segons el seu risc o impacte ambiental.

Tipus de Comunicacions prèvies a Barcelona.

ACTIVITAT INNÒCUA. ANNEX III.3

Les activitats a Barcelona innòcues son les anomenades comunicació prèvia sense certificat tècnic i aquestes son:

  • Botiga de fins a 300m2.
  • Oficina no oberta al públic de fins a 500m2.
  • Clíniques odontològiques sense ortopanto.

Hi altres activitats innòcues que s’han de veure segons sigui el seu impacte. Aquest tipus d’activitats són els classificats com a llicència d’obertura segons annex III.3.

ACTIVITAT A BARCELONA AMB CERTIFICAT TÈCNIC. III.2

Les llicències d’activitats de Barcelona classificades com a annex III.2 són les anomenades comunicació prèvia amb certificat tècnic.

A continuació enumerem alguns exemples de llicències d’activitat a Barcelona de l’annex III.2.

Restaurants, Bars (llicència activitat bar Barcelona), Clíniques dentals amb ortopanto, establiments alimentaris amb degustació, room escapament (llicència activitat room escapament Barcelona), club social per a fumadors de cànnabis, acadèmies amb més de 10 alumnes (llicència activitat acadèmia Barcelona), Rostisseria (llicència activitat Rostisseria Barcelona), magatzems, jocs i custòdia, etc ….

Aquestes llicències d’obertura a Barcelona es caracteritzen perquè en finalitzar els treballs es realitza una inspecció per una EAC (Entitat Ambiental de Control) homologada per l’ajuntament de Barcelona per tal de dona l’admissible si s’escau.

Aquest classe de llicències, deu disposar d’un projecte de llicència d’activitat redactat per un enginyer que determini i controli que les condicions de seguretat, solubilitat, i accessibilitat es realitzen segons la normativa vigent per tal d’obtenir el «FAVORABLE» un cop superada la inspecció inicial per l’EAC.

El primer punt que l’enginyer deu verificar és que l’emplaçament sigui ADMISSIBLE segons el pla d’usos. En alguns casos concrets cal adjuntar un certificat de compatibilitat urbanística emès per l’ajuntament, en cas contrari mai es podría obtenir la llicència. Un altre aspecte a tenir en compte és la pròpia viabilitat del local (característiques mínimes d’un local a Barcelona) segons les ordenances municipals i el pla d’usos del districte.

llicència activitat Barcelona

PLA D’USOS

El Pla d’Usos complementa l’ordenança municipal de Barcelona per establir regles específiques en cada districte. El pla d’usos abasta des del límit de la densitat de llicències de bars, alimentaris amb degustació, … en un radi determinat fins a les característiques com ara els metres quadrats mínims de magatzem, nombre de banys, … que haurà de complir un local. És interessant aclarir que tots els districtes no tenen els mateixos plans d’usos. Hi ha aspectes que, són d’obligat compliment en un districte i en un altre no, per exemple, un bar, en un districte deu disposar d’un espai mínim per al mobiliari de terrassa en el seu interior i en un altre districte no, un altre exemple, en un districte ha de tenir un mínim de m2 per a la zona de clients i en altres districtes aquest requisit no existeix.

La figura de l’enginyer en una llicència activitats Barcelona és molt important ja que al tractar-se d’una comunicació prèvia un «possible error» només seria detectat en la inspecció final que realitza l’EAC, per tant, és convenient que l’enginyer sàpiga i tingui experiència en la normativa de Barcelona.

A cada llicència activitat Barcelona cal tenir en compte si l’afecta el pla d’usos del districte. Si l’activitat està afectada i no es disposa de l’informe favorable urbanístic no es podrà obtenir la llicència per obrir un negoci a Barcelona.

Actualment l’obertura d’un Bar, o un establiment alimentari amb degustació necessiten, segons el districte, disposar d’un informe urbanístic previ a una comunicació d’activitats.

Aquesta llicència urbanística municipal, al cas de resultar favorable reserva el local per realitzar l’activitat. Per poder obtenir-la cal tramitar una sol·licitud a l’ajuntament de Barcelona personalitzada, és a dir, és una sol·licitud per a un local, una activitat i una persona o empresa. La resposta per part de l’ajuntament pot trigar com a màxim un mes. En cas de no resultar favorable no és possible obtenir la llicència d’obertura per a l’activitat sol·licitada en aquest emplaçament.

Adjuntem el link amb la normativa llicència activitat a Barcelona.